07/09/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh của Ngân hàng liên doanh Việt - Nga.
Cụ thể, Thống đốc NHNN quyết định bổ sung nội dung Mục II, Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/CP-NHNN ngày 30/10/2006 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh Việt - Nga thành “Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định”.
Ngân hàng liên doanh Việt - Nga có trách nhiệm thực hiện các nội dung hoạt động nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về ngoại hối và các quy định khác có liên quan; Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 của Thống đốc NHNN) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/CP-NHNN ngày 30/10/2006 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh Việt – Nga. Các văn bản chấp thuận các hoạt động ngoại hối cơ bản khác do NHNN đã cấp cho Ngân hàng liên doanh Việt – Nga trước ngày ký Quyết định số 1843/QĐ-NHNN hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này.
                                           Đào Huyền – Theo Thời báo Ngân hàng
Tìm theo ngày :