15/08/2017 12:08
Xem với cỡ chữ

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành chỉ tiêu thi đua

Ngày 08/08/2017, Tổng Giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam ra các quyết định số 385/QĐ–NHPT, số 386/QĐ–NHPT, số 387/QĐ–NHPT về việc khen thưởng hoàn thành chỉ tiêu thi đua.

Theo Quyết định số 385/QĐ–NHPT, Tổng Giám đốc khen thưởng đối với 18 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến năm 2016 gồm: Khu vực Hải Dương – Hưng Yên, Nghệ An, Ninh Bình, Sở Giao dịch I, Lai Châu, Phú Yên, Khu vực Huế - Quảng Trị, Khu vực Đà Nẵng Quảng Nam, Sở Giao dịch II, Trung tâm Đào tạo và NCKH, Trung tâm Xử lý nợ, Cơ quan Đảng ủy, Ban Kiểm tra nội bộ, Văn phòng Công đoàn, Ban Chính sách phát triển, Bộ phận giúp việc HĐQT, Ban Kiểm soát, Văn phòng Hội đồng quản trị.
Theo quyết định số 386/QĐ–NHPT, Tổng Giám đốc khen thưởng đối với 22 Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc VDB đã đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến năm 2016.
Theo quyết định số 387/QĐ–NHPT, Tổng Giám đốc khen thưởng Chi nhánh Hà Giang đã đạt danh hiệu Cờ thi đua Ngân hàng phát triển Việt Nam năm 2016.

Đào Huyền

Tìm theo ngày :