08/08/2017 12:08
Xem với cỡ chữ

Đảng bộ VDB: Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII và sơ kết công tác Đảng 6 tháng năm 2017

Ngày 07/8/2017, tại Trụ sở chính, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

Dự Hội nghị, có các đồng chí: Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ); Đinh Mạnh Thanh - Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Khối DNTƯ.
Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ VDB.
Về tình hình thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII, báo cáo đánh giá: Trong những năm qua, căn cứ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, các quy định của Nhà nước, công tác cán bộ tại VDB được triển khai thực hiện khá đồng bộ, toàn diện đúng với mục tiêu, quan điểm: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT và Ban Điều hành đã cụ thể hóa, thể chế hóa và ban hành các nghị quyết, kết luật và chỉ đạo ban hành quy chế, quy định để lãnh đạo công tác cán bộ, thường xuyên rà soát để bổ sung, thay thế, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản quy định nội bộ đáp ứng yêu cầu mới, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình.
Đảng bộ VDB luôn giữ vai trò trọng yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống VDB từ xây dựng cơ chế chính sách, hoạch định kế hoạch phát triển, chỉ đạo tổ chức triển khai và giám sát thực hiện kế hoạch trong toàn hệ thống.  
Đảng ủy VDB nghiêm túc lãnh đạo bằng các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể để nắm bắt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; chủ động báo cáo cấp có thẩm quyển trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, hành lang pháp lý, kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao.
Đối với công tác Đảng, 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy VDB đã bám sát chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, quy định, quyết định của Chính phủ, Bộ ngành, Đảng uỷ cấp trên. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017 - 2020; xây dựng cơ chế chính sách và ban hành các văn bản quản trị nội bộ theo Nghị định số 32/2017/NĐ-CP  về tín dụng đầu tư của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động chính trị, xã hội có ý nghĩa...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTƯ đã đánh giá cao hoạt động của Đảng bộ VDB trong 6 tháng đầu năm 2017 và kết quả thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của Đảng bộ VDB. Đồng chí Hoàng Giang chỉ đạo Đảng bộ VDB tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng với đảng viên, người lao động, tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể gắn kết với các công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

* Tại Hội nghị, đại diện Đảng ủy Khối DNTƯ đã chuyển trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" của Ban Tuyên giáo TƯ cho 02 đảng viên thuộc Đảng bộ VDB và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam" của Đảng bộ Khối DNTƯ cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ VDB./.

Trần Hải

Tìm theo ngày :