Đảng ủy NHPT: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 11/8/2022, Đảng ủy NHPT tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ ngày 11/8 đến ngày 12/8/2022 qua hơn 40 điểm cầu và hơn 200 điểm kết nối cá nhân.

NHPT ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ  TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
Theo đó, khung pháp lý cho hoạt động của NHPT vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện (Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017; Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT; Mức phí quản lý của NHPT giai đoạn 2021-2023…(xem tiếp)

Hoạt động cho vay lại vốn ODA của NHPT

Một trong những chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là thực hiện quản lý cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ theo ủy quyền của Bộ Tài chính. Qua hơn 23 năm thực hiện chức năng cho vay lại vốn nước ngoài, NHPT luôn giữ vai trò cơ quan cho vay lại ODA lớn nhất của Chính phủ tại Việt Nam... (Xem tiếp)

Huy động vốn của NHPT năm 2021: Những điều đáng ghi nhận

Nguồn vốn là yếu tố đầu vào rất quan trọng, quyết định quy mô và hiệu quả hoạt động của bất kỳ một tổ chức tín dụng nào. Điều đáng nói là trong tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng thì vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng rất nhỏ, trong khi vốn được tạo lập thông qua việc huy động từ khách hàng và các đối tác khác trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ lại chiếm phần lớn... (Xem tiếp)

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết là Đảng ta đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế của đội ngũ đảng viên ở Việt Nam hiện nay và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra mục tiêu: Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết(1).

Khách online:13651
Lượt truy cập: 27714218